طراحی بیرونی

صفحه اصلیبایگانی بر اساس دسته "طراحی بیرونی"
یک طراحی به ظاهر زیبا می تواند به سرعت با محتوای غیرمنتظره شروع به نفخ کند یا زیر وزن فعالیت واقعی شکسته شود.
Origins and discovery

بایگانی‌ها